Regulamin sklepu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.onju.pl (nazywany dalej Sklep) prowadzony jest przez firmę ONJU Bartosz Szkudlarek, prowadzoną w Warszawie (02-202), na ulicy Nike 38/28, NIP: 831-147-06-05, REGON: 731007690 (zwanym dalej Usługodawcą).
 2. Dane do doręczeń oraz dane kontaktowe Usługodawcy:
  • ul. Nike 38/28, 02-202 Warszawa,
  • adres poczty elektronicznej: onju@onju.pl
  • telefon: +48 791 965 064.
 3. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług elektronicznych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów, za pośrednictwem Internetu w Polsce i za granicą. Produkty oferowane przez Sklep są nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących usług elektrycznych (zwanych dalej Usługami Elektronicznymi):
  1. zawieranie umów sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie, wraz z płatnościami elektronicznymi,
  2. zapisywanie się, wypisywanie się do subskrypcji pocztowej (newsletter), publikowanie informacji dystrybuowanych emailowo,
  3. publikowanie treści informacyjnych i promocyjnych na stronach Sklepu.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale II pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej określona w rozdziale II pkt. 1. A. złożenia zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej określona w rozdziale II pkt 1. b. i c. zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Elektronicznych, którym posługuje się Usługobiorca:
  1. komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookie oraz JavaScript.
 4. W czasie korzystania z Usług Elektronicznych Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności podczas zawierania umowy sprzedaży Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Ceny produktów dostępnych w Sklepie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Ceny produktów prezentowane na stronie nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Ceny produktów dostępnych w Sklepie są wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych tj. od 09:00 do 17:00. Zamówienia złożone w po godz. 15:30 będą realizowane następnego dnia roboczego, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 5. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Do każdego zrealizowanego dołączany jest paragon fiskalny. Otrzymanie faktury VAT za zakupione produkty możliwe jest po poinformowaniu o tym Sklep, w formie e-mailowej – przed wysyłką produkty.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: 

  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy produktów dostępnych w Sklepie określane są na podstawie sposobu dostawy oraz miejsca dostarczenia.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Usługodawca umożliwia wybór następujących form dostawy produktów zamówionych w Sklepie:
  • Na terenie Polski:
   1. Paczkomaty InPost, obsługiwane przez firmę InPost Paczkomaty Sp. z o.o – opłata w wysokości 12 złotych
   2. Poczta Polska – paczka – opłata w wysokości 12 złotych
 4. W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze. Konieczność zmiany formy dostawy może nastąpić w szczególności w przypadku Zamówienia Produktów z dostawą do Paczkomatu, które ze względu na gabaryty oraz kształty, nie mieszczą się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty

VII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: onju@onju.pl
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 4. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VIII. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
 4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu zastosowanie ma procedura reklamacyjna opisana na stronie https://www.onju.pl/strona/zwroty-i-reklamacje, będąca częścią niniejszego Regulaminu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Szczegółowa procedura odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem: https://www.onju.pl/strona/zwroty-i-reklamacje
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl